Gestaltterapi

Gestaltterapi er den terapeutisk retning indenfor psykoterapi som jeg praktiserer. Den bygger på gestaltpsykologien som kort beskrevet forholder sig til, hvordan vi mennesker organiserer sansepåvirkninger bl.a. i form af at afdække, hvad der er i figur/fokus og grund/baggrunden hos den enkelte. Kig nu på billedet her (Rubins vase) og se om du kan få øje på de to billeder, der er i det. Når du skifter mellem de to billeder så veksler du mellem Figur og Grund. Det er en måde at forstå figur/grund på.

In English

Gestalt Therapy is the therapeutic direction in psychotherapy as I practice. It is based on gestalt psychology as briefly described relate to how people organize sensory stimuli such as identifying what is in Figure / focus and reason / background of the person. Now look at the picture here (Rubin’s vase) and see if you can spot the two images in it. switching between the two images show the change between figure and ground. It is a way of understanding the figure / ground mechanism.

Gestaltterapiens metateoretiske tilgang

Metateorien er eksistentialistisk og skal forstås på den måde, at det er dig selv som menneske i verden, der har ansvaret for at skabe den tilværelse du ønsker dig. Det er dine valg og handlinger, der kan skabe et liv, der er meningsfuldt for dig. Du har valget og kan vælge dig selv og dit eget livsindhold.

In English

The Gestalt meta-theoretical approach is existential and should be understood in the sense that it is yourself as a human being that has the responsibility to create the life you want. It is your choices and actions that can create a life that is meaningful to you. You have a choice – you can choose yourself and your own life content.

Fokus i terapien

Det overordnet fokus i terapien vil være at skabe balance mellem sansninger, følelser og tanker på en oplevelsesorienteret måde. Det betyder, at der skabes oplevelser i terapien ved brug af forskellige teknikker, hvor du får erfaringer med nye måder at være i livet på. Du vil få indsigt i dine ressourcer, begrænsninger, begrænsninger, automatiseret handlemønstre etc. Med større indsigt i dig selv vil du have bedre mulighed for at påvirke dit liv i den retning du ønsker.

Dialogen fastholdes på det der sker lige Nu og Her og fortiden har en sekundær betydning. Den undersøge dog såvidt den forstyrrer dig i at leve dit liv i nuet. Det er fra Zenbuddhismen, at gestaltterapien har sin holdning til, at alt skal foregå i nuet.

In English

The focus of therapy is to create a balance between the sensations, feelings and thoughts on an experience-oriented way. This means creating experiences in therapy using different techniques where you get experience with new ways of being in life. You will gain insight into your resources, restrictions, limitations, automated behavioral patterns etc. With greater insight into yourself you will have better opportunity to influence your life in the direction you want.

The dialogue is maintained at what is happening right here and now and the past has secondary importance. however, The past will be involved if it disturbs you from living your life in the present. It’s from Zen Buddhism that Gestalt therapy has its position that all things be done in the present.

Metoden

Metoden er fænomenologisk og betyder, at jeg er undersøgende på, hvordan du oplever at være i livet. Jeg er nysgerrig på hele dig herunder dit kropslige udtryk, dine tanker og ord, følelser og oplevelser af både dig selv og dine omgivelser og jeg afdækker, hvilken betydning det har for dig.

Jeg følger med dig derhen, hvor det er meningsfuldt for dig at gå. 

Jeg respekterer din virkelighedsoplevelse og undersøger, hvilken indflydelse den har på dig.

Større opmærksomhed på dig selv og på den du er med alt det du rummer giver dig muligheden for at træffe de valg, der giver mening for dig og på den måde gøre noget andet end du har gjort hidtil.

In English

The method is phenomenological and that means that I’m curious about how you feel to be in life. I’m curious about you including your physical expression, your thoughts and words, feelings and experiences of both yourself and your surroundings and I uncovers the significance it has for you.

I follow you to wherever it makes sense for you to go. I respect your experience of reality, and studies the influence it has on you. Greater attention to yourself and the one you are with everything you accommodates gives you the ability to make the choices that are meaningfull to you.

Chok/traumer

Du kan læse mere om chok/traume terapi og metoden Somatic Experiencing her

You can read more about the shock / trauma therapy and the method Somatic Experiencing here

Udviklingstraumer

Du kan læse mere om udviklingstraumer og metoden Neuro Affektive Ralationelle Model (NARM) her

You can read more about developing trauma and method Neuro Affective Ralationelle Model (NARM) here